Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Small Talk - 16 Dec 2015 - I am a nurse

Dương Văn Chín Share:
1.
A: I am a nurse.
B: Why didn't you want to become a doctor?
A: Doctors have to go to school longer.
B: But they get more money.
A: Nurses get a lot of money too.
B: Not really. Doctors have more prestige.
A: Prestige and money doesn't matter to me.
B: Good for you.
A: Are you a doctor?
B: I'm going to be one in four years.
A: A lot can change in four years.
B: I know, but I believe in myself.

2.
A: I got fired yesterday.
B: You're lying! You're the best worker there!
A: I really got fired.
B: How is that possible?
A: My co-worker said I was stealing from the company.
B: Is that true?
A: Of course not! I would never steal.
B: Did you tell your manager that?
A: I tried, but my co-worker put a necklace in my bag.
B: She must really hate you.
A: She's really jealous of me.
B: She's jealous and mean.

Nguồn: Sưu Tầm
Tất cả nội dung, sưu tầm, links này đều phục vụ việc tự học, không có mục đích kinh doanh-đào tạo thu phí!
Nguồn Ảnh: https://www.google.com/Published by Dương Văn Chín

Visit Dương Văn Chín's Facebook or Blog
Follow us Facebook.Click here Follow us Blog.Click here

0 nhận xét:

TOP